Forum Aktywności Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Południowy i Środkowy woj. Opolskiego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Południowy i Środkowy woj. Opolskiego obejmuje dwa spośród trzech subregionów województwa. OWES-y są prowadzone w partnerstwie: Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy SUPLES w Krapkowicach [Lider] i Powiat Krapkowicki [Partner]. OWES Subregionu Południowego jest prowadzony nieprzerwanie od listopada 2013r. do nadal i w ramach konkursu ogłoszonego w 2018r. ma szansę na jego kontynuację w latach 2019-2021.

OWES Subregionu Środkowego uruchomił działalność animacyjną i doradczą od stycznia 2018r. a po zatwierdzeniu "Regulaminu wsparcia dla uczestników projektu" pod koniec br. uruchomi wsparcie finansowe na zakładanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Projekty

Przedsiębiorczość społeczna z OWES-em Subregionu Środkowego

Opis

Projekt obejmuje teren czterech powiatów: miasto Opole, opolski, nyski, prudnicki.

Cele

Utworzenie 90 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Odbiorcy

Indywidualni i podmioty PS. PES, NGO, JST

Czas trwania

1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2022

Finansowanie

None
Ze źródeł UE, budżetu Państwa i środków własnych

Realizator

Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy SUPLES w Krapkowicach, Powiat Krapkowicki

Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 2

Opis

Kontynuacja OWES w ramach wcześniej realizowanego projektu "Spółdzielnia socjalna Twoją szansą" z lat wrzesień 2013 - wrzesień 2015.

Cele

Cele zrealizowano

Odbiorcy

Indywidualni i podmioty

Czas trwania

1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2018

Finansowanie

None
Ze źródeł EFS i budżetu państwa

Realizator

Miejski Klub Sportowy SUPLES w Krapkowicach, Powiat Krapkowicki, Żarska Spółdzielnia Socjalna, Głubczyckie Towarzystwo trzeźwościowe

arrow